תנאי שימוש – אפליקציית ואתר האינטרנט של הופ-און

*

נא קרא הסכם זה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באפליקציית המובייל "הופ-און" ובאתר האינטרנט הופ-און (להלן: "האפליקציה") של אדום תחבורה חכמה בע"מ מרחוב המלאכה 3, תל אביב - יפו, ח.פ. 514911205 (להלן: "אדום תחבורה"). האפליקציה הינה כלי ייחודי המאפשר לנוסעים בתחבורה ציבורית לשלם ולכרטס כרטיסי נסיעות, בנסיעותיהם בתחבורה הציבורית באמצעות המכשיר הסלולארי שלהם דרך ממשק פשוט ומהיר ולטעון את כרטיס הרב-קו שברשותם. השימוש באפליקציה, מעיד על כך שקראת והבנת את הסכם זה ונתת את הסכמתך לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה באמצעות כל מכשיר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי לוח למיניהם, מחשב אישי וכד'), באמצעות רשת האינטרנט או כל אמצעי תקשורת אחר (להלן: " מכשיר תקשורת"). הנך רשאי להשתמש באפליקציה רק בהתאם לכללים המפורטים או מאוזכרים במסמך זה.

תוכל לחזור ולקרוא תנאים אלה (להלן "תנאי השימוש") במקום המיועד לכך באפליקציה וכן בכתובת:  www.HopOn.co.il .תנאי השימוש באפליקציה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באפליקציה ומחק אותה.

1. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
1.1 "אפליקציית הופ און" או "האפליקציה" – אפליקציה הזמינה במספר דגמי טלפון חכם ובאתר האינטרנט, אשר מאפשרת ללקוחות אדום תחבורה שימוש במערכת הופ-און.
1.2 "אתר האינטרנט" הינו אתר האינטרנט של מערכת הופ-און.
1.3 "חשבון" הינו חשבון המנוי המתנהל אצל אדום תחבורה.
1.4 "המנוי" הינו מי שנרשם למערכת הופ-און באתר או באפליקציה או השתמש בהם, והכל באמצעות מסירת פרטים אישיים ו/או הרשאה לחיוב אמצעי תשלום. מנוי יהיה רשאי לרכוש חוזי נסיעה עבור עצמו ולהשתמש בהם. במידה שהמערכת תאפשר זאת, מנוי יהיה רשאי לרכוש חוזי נסיעה עבור מנוי אחר או להשתמש בחוזי נסיעה שמנוי אחר רכש עבורו (ראו פירוט בסעיף ‏7 להלן).
1.5 "מערכת הופ-און" מערכת של אדום תחבורה המאפשרת לרכוש, באמצעות אתר אינטרנט ו/או מכשיר תקשורת של המנוי באמצעות אפליקציית הופ און, זכויות נסיעה בשירותים של מפעיל/י תחבורה ציבורית ו/או להטעין זכויות נסיעה אלו על כרטיסי רב-קו (להלן: "השירות").
1.6 "מפעיל תחבורה ציבורית" או "מפעיל" הינו מפעיל תחבורה ציבורית ו/או מפעיל שירותי שיתוף אופניים, איתו התקשרה אדום תחבורה, במישרין או בעקיפין.
1.7 "פרטי הזיהוי האישי" – מספר הטלפון הנייד של המנוי, כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש והסיסמה האישית.
1.8 "שימוש באפליקציה" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האפליקציה אשר יסופקו על ידי אדום תחבורה.
1.9 "קנס בגין אי תשלום" המחיר שעל הנוסע בתחבורה ציבורית לשלם עבור נסיעה ללא כרטיס בר תוקף לנסיעתו מעבר לתשלום המקורי אותו נדרש לשלם כפי הקבוע בתקנות התעבורה, תשכ"א -1961 ועשוי להתעדכן מעת לעת על פי חוק.
1.10 "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

2. שירותי מערכת הופ-און

2.1 השירות הניתן באמצעות מערכת הופ און הינו הסדר תשלום עבור חוזי נסיעה בתחבורה ציבורית הפועלת על ידי מפעיל החבר בשירות. כל זאת באמצעות הסדרת התשלום מראש על ידי שיוך כרטיס האשראי של המנוי וחיובו לפי חוזי הנסיעה שרכש ו\או רכשו עבורו. הפעלת הסדר התשלום באמצעות הטלפון הסלולארי תעשה בהתאם לנוהל אשר יקבע על ידי אדום תחבורה, מעת לעת ("השירות").

3. מחירים, גביה ותשלומים

3.1 האחריות לקביעת גובה דמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה ציבורית, לרבות סוגי חוזי הנסיעה והנחות ייעודיות על פי פרופיל המשתמש בתחבורה ציבורית, מצויה באחריותם של משרדי האוצר והתחבורה מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957. גובה דמי הנסיעה כאמור מוסדר בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית) התשס"ג 2003. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה נציגי פניות הציבור במשרדי התחבורה והאוצר.
3.2 רכישת חוזה נסיעה באמצעות השירות אינו מחייב את המנוי בעמלת שירותי נוחות (או עמלה דומה) פרט לדמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה ציבורית. עם זאת, אדום תחבורה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מעת לעת, בכפוף לעדכון התקנון בהתאם, כי על רכישת חוזה נסיעה באמצעות השירות יחויב המנוי בעמלת שירותי נוחות וסכום העמלה יצטרף למחיר דמי הנסיעה בעת רכישת חוזה הנסיעה.
3.3 יובהר כי חוזי נסיעה הנרכשים באמצעות מערכת הופ און ושאינם נטענים על גבי כרטיס הרב-קו, מקנים זכות נסיעה רק עבור מפעילים אשר חברים בשירות ואין בהם להקנות זכות מעבר בין מפעילים שלא חברים בשירות גם כשקיימת זכות כזו לפי תנאי חוזה הנסיעה כפי שמוסדר על ידי משרד האוצר והתחבורה כאמור. אין במגבלה זו להשפיע על מחיר חוזה הנסיעה.
3.4 יובהר כי הורדתה החינמית של האפליקציה אינה פוטרת אותך מתשלום בגין זמן אוויר וגלישה ברשת האינטרנט, על פי ובהתאם לתכנית החיוב בחברת הסלולר שבה הינך מנוי.
3.5 תשלום עבור רכישת חוזי נסיעה ייעשה על ידי המנוי לאדום תחבורה באמצעות כרטיס האשראי של המנוי במסגרת השירות. עם הצטרפותו של המנוי לשירות, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך.
3.6 הצטרף מנוי לשירות ייחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שהחשבוניות והקבלות בקשר עם השירות ישלחו אל תיבת הדואר האלקטרוני אתה נרשם לשירות, וכן יעמדו לרשותו בחשבון המנוי שלו באתר האינטרנט. המנוי יוכל להיכנס לחשבון ולהציג דף חשבון המתייחס לתקופה של עד שנה. המנוי יהיה רשאי לבקש באמצעות אתר האינטרנט כי המסמכים האמורים יישלחו אליו לכתובת מגוריו בדואר רגיל וזאת בתנאי שבפרטי חשבונו עודכנו כתובת מגוריו ובכפוף לדמי טיפול שייקבעו מעת לעת במחירון אדום תחבורה.
3.7 לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש ששימושו בשירות הופסק לאלתר או נמנע בשל הפרת תנאי השימוש.
3.8 ביטול רכישה יכול שיעשה על ידי המשתמש תוך 14 יום ממועד העסקה הראשונית וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ("חוק הגנת הצרכן "). משתמש שיבטל את רכישתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן יוכל לקבל החזר כספי, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
3.9 אם לא עלה בידי אדום תחבורה לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי באמצעות אמצעי התשלום שנמסר לה, תהא אדום תחבורה רשאית לפעול לפירעון החוב בכל דרך אחרת לגביית חוב המנוי לפי שיקול דעתה, לרבות לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן ו/או אושר על-ידי המנוי), וכן לדרוש פירעון החוב מאת המנוי וזה יפרע את חובו לחברה בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב. המנוי יישא במלואו ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו.
3.10 בכל מקרה בו יושת על המנוי קנס בגין אי תשלום, אשר אין מקורו במעשה או מחדל של אדום תחבורה, יהא זה באחריות המנוי לפעול ו/או לערער על מתן הדו"ח בפני הרשות המוסמכת.
3.11 ביקש המנוי לחלוק על חיוב כלשהו בו חויב, יפנה המנוי אל אדום תחבורה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 45 ימים לאחר שהחיוב הנידון הוצג לראשונה בחשבונו. המנוי ימסור בפניה את כל המידע הרלוונטי. ככלל, פנייתו של המנוי תיבדק ותימסר למנוי תשובה בתוך 15 ימי עסקים.

4. אחריות המנוי

4.1 המנוי (לרבות המבקש להצטרף כמנוי), מתחייב לספק לאדום תחבורה מידע אמין ותקף. התברר למנוי כי נמסר על ידו לאדום תחבורה מידע שגוי, על המנוי להודיע על כך לאדום תחבורה, לאלתר, ולתקן מידע זה. על המנוי לעדכן את אדום תחבורה מייד בכל שינוי בפרטים שמסר. בפרט, המנוי יודיע לאדום תחבורה מיד עם היוודע לו על כי כרטיס האשראי אינו בתוקף או שיש מניעה כלשהי לחייבו, או שהונפק לו כרטיס אשראי חליפי/אחר.
4.2 המנוי מתחייב כדלהלן:
4.2.1 להשתמש במנוי רק לשימוש אישי עבור עצמו בלבד.
4.2.2 לא לגלות את פרטי הזיהוי האישי לצד שלישי כלשהו.
4.2.3 לשמור את פרטי הזיהוי האישי במקום נסתר ומוגן.
4.2.4 ליידע את אדום תחבורה, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון. את ההודעה ישלח המנוי בהודעת דוא"ל לכתובת  office@hopon.co.il או בטלפון 077-5314838.
4.2.5 ליידע את אדום תחבורה, מיד עם היוודע הדבר, על כל חשיפה של פרטי הזיהוי האישי של המנוי לאחרים, אובדן הטלפון הסלולרי, אובדן כרטיס האשראי. את ההודעה ישלח המנוי בהודעת דוא"ל לכתובתoffice@hopon.co.il או בטלפון 077-5314838.
4.3 המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, אלא אם כן נעשה השימוש הלא מורשה בשל רשלנותה של אדום תחבורה.
4.4 המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בטלפון הסלולארי שלו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.
4.5 בכל חשש כאמור בסעיף זה, תהיה אדום תחבורה רשאית להשעות את החשבון עד להסדרת העניין.

5. דרישות טכנולוגיות לשימוש בשירות

השימוש במערכת הופ-און מותנה בכל עת בפעילות תקינה וזמינות של הרשת הסלולארית ורשת האינטרנט, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירותGPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ודואר אלקטרוני ועוד. לאדום תחבורה לא תהיה אחריות בקשר עם כשל אצל גורמים אלה. הינך מסכים לספק על חשבונך את כל הציוד, התוכנה והגישה לרשת האינטרנט אשר נחוצים על מנת להשתמש בשירותים.

6. אחריות אדום תחבורה

6.1 אדום תחבורה אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אדום תחבורה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל אדום תחבורה או אצל מי מספקיה.
6.2 האפליקציה מסופקת לך "כמות שהיא" ("As Is") ולפי זמינותה ("As Available") ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אדום תחבורה בגין השירות שניתן באפליקציה, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך. אדום תחבורה אינה מבטיחה כי האפליקציה תענה על דרישותיך או כי פעולת האפליקציה תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, אדום תחבורה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. אדום תחבורה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באפליקציה. אדום תחבורה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באפליקציה, אפילו אם אדום תחבורה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
6.3 ככל שהאפליקציה כוללת קישורים לאתרים חיצוניים אשר שייכים לצדדים שלישיים, הקישורים והאתרים של צדדים שלישיים כאמור, מסופקים "כמות שהם" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, והשימוש באתרים האמורים יהיה כפוף לכל ההגבלות והתנאים אשר נדרשים על ידי הצד השלישי האמור.
6.4 אדום תחבורה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של אדום תחבורה תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הקנס בגין אי תשלום או הסכומים אשר שילם המנוי בשל כך (מותנה בהצגת אישור תשלום הקנסות אלו על ידי המנוי) ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המנוי בשל כך.

7. תשלום של מנוי עבור מנוי אחר

מערכת הופ-און עשויה לאפשר למנוי אחד (מנוי משלם) לרכוש חוזי נסיעה לתחבורה ציבורית לזכות מנוי אחר (מנוי נוסע). אדום תחבורה תחייב את אמצעי התשלום של המנוי המשלם. עם זאת, הן לעניין התשלום והן לכל עניין אחר בתנאי השימוש, שני המנויים אחראים כלפי אדום תחבורה יחד ולחוד. זכויות הנסיעה ייזקפו לזכות המנוי הנוסע בלבד ורק הוא יהיה רשאי להשתמש בהן, כאשר המנוי המשלם לא יוכל לצפות בפרטי הנסיעות שאותן יבצע המנוי הנוסע (כפי שמפורט יותר במדיניות הפרטיות של השירות).

8. השימוש באפליקציה

אין להשתמש בתכנים באפליקציה באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של אדום תחבורה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

8.1 הנך רשאי להשתמש באפליקציה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האפליקציה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
8.2 אין לקשר לאפליקציה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
8.3 אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באפליקציה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים, ככל שקיימים.
8.4 כל השימושים שנעשים באתר האינטרנט ו/או באפליקציית הופ און יעשו בהתאם לתנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות השימוש הקבועות ביחס לאותו אמצעי בו עושה שימוש המנוי, כאשר הן מצטרפות לתנאי שימוש אלה ואין בהן כדי לפגוע בתנאי שימוש אלה ו/או לבוא תחתיהם.

9. הקניין הרוחני של החברה ורישיון השימוש של הלקוח

9.1 אדום תחבורה מעניקה למנוי בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באפליקציה על גבי מכשיר תקשורת שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה ולצורך קבלת השירות. אדום תחבורה שומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רישיון זה במפורש.
9.2 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של אדום תחבורה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאדום תחבורה להשתמש בהם, הינם קניינה הבלעדי של אדום תחבורה ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באפליקציה, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאפליקציה הינם בבעלותה הבלעדית של אדום תחבורה ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאדום תחבורה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
9.3 מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את האפליקציה לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האפליקציה; (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האפליקציה לטובת צדדים שלישיים; (ד) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור של האפליקציה ו/או (ה) להשתמש באתר האינטרנט ו/או האפליקציה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. מובהר כי רישיון שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי האתר ו/או האפליקציה; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מאתר האינטרנט ו/או האפליקציה או תוכנם; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.
9.4 ככל שתשלח לאדום תחבורה הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום האפליקציה, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של אדום תחבורה בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לאדום תחבורה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

10. תכנים מסחריים

10.1 יכול והאפליקציה תכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
10.2 אדום תחבורה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באפליקציה. אדום תחבורה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
10.3 כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באפליקציה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אדום תחבורה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באפליקציה או ירכשו באמצעותן.

11. שינויים באפליקציה, הפסקת השירות ותמיכה

11.1 על אדום תחבורה לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האפליקציה. עם זאת, אדום תחבורה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה, ועשויה לשדרג באופן אוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים כאמור.
11.2 אדום תחבורה תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות באפליקציה, לרבות מבנה השירות, מראהו, היקפו, עיצובו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד אדום תחבורה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג האפליקציה, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שאדום תחבורה תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אדום תחבורה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
11.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית אדום תחבורה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באפליקציה, כולם או מקצתם כל עוד אינם גורעים מזכותו של מנוי לנצל את יתרת רכישותיו (או מתן זיכוי בגינן). אדום תחבורה תפרסם באפליקציה הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם סיום הסכם זה על ידי אדום תחבורה: (א) הרישיון אשר הוענק לך בהסכם זה יפקע, ואתה, עם סיום ההסכם, תחדל מכל שימוש נוסף באפליקציה; ו - (ב) אתה תחזיר לאדום תחבורה כל רכוש מוחשי אשר כולל את זכויות הקניין הרוחני של אדום תחבורה ואת כל ההעתקים שלו ו/או תמחק או תשמיד כל מידע בקשר לכך אשר מוחזק בידך באופן אלקטרוני.
11.4 אדום תחבורה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות האפליקציה על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בה. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באפליקציה, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוניoffice@hopon.co.il. אין ביכולת אדום תחבורה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה ואדום תחבורה עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

12. סיום ההתקשרות

12.1 המנוי זכאי להפסיק את התקשרותו עם אדום תחבורה באשר לשירות, במתן הודעה בכתב על כך לאדום תחבורה. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימים. אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי נסיעה בגין שימוש בתחבורה ציבורית או בהתחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.
12.2 אדום תחבורה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המנוי או לחסום את המנוי מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה במנוי, או שתשלום המגיע מן המנוי לא נפרע במועדו ובמלואו או שהמנוי הכחיש עסקה הרשומה בחשבונו. אדום תחבורה לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למנוי מייד עם החסימה באמצעות האתר, האפליקציה או דואר אלקטרוני.

13. מדיניות הפרטיות והגנת המידע

13.1 מדיניות הפרטיות העדכנית של אדום תחבורה נמצאת בכל עת בכתובתwww.hopon.co.il , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
13.2 החברה תשתמש במידע שנמסר על-ידי המנוי כדי ליידע את המנוי במוצרים ושירותים העשויים לעניין אותו, לרבות באמצעות דיוור ישירהמנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור הישיר ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה.
13.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המנוי, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למנוי ו/או לצורך חיוב המנוי בגינו.
13.4 החברה לא תפגע בפרטיותו של המנוי ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין.
13.5 מובהר ומודגש: פרטי המנוי וכלל הנתונים שנמסרו או נתקבלו אצל החברה, לרבות פרטים אישיים, אמצעי תשלום, היסטוריית שימושים ונתונים אודות מיקומו, מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה.
13.6 פרטיו של המשתמש ונתונים אודות מיקומו מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה ו/או ספקי שירות מטעמה והינם חשופים לידיעתו של בעל המנוי המשלם עבור השירות. 
13.7 החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המנוי בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע באפליקציית החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך.
13.8 התקשרות בין דפדפן המנוי והאפליקציה לבין שרתי החברה מוצפנת ומאובטחת. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. החברה משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות ושרתי החברה הקריטיים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כל התקשורת בין שרתי החברה והאינטרנט. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות
13.9 במסירת פרטיך באמצעות האפליקציה, הנך מסכים ומאשר, כדלקמן:
13.9.1 אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, אולם בלא למסור את הנתונים והמידע המתבקשים לא תוכל להשתמש באפליקציה. המידע שנמסר על-ידך באמצעות האפליקציה נמסר מבחירתך, מרצונך החופשי והמלא. במידה והחלטת למלא את הפרטים ו\או למסור פרטים אישיים, יחשב הדבר כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ואיסופם בהתאם לתנאי תקנון זה והאמור באפליקציה ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
13.9.2 המידע שנמסר על-ידך ישמש למטרות השירות, ובכלל זה, בקרה וניהול השירות. שימוש כאמור יכלול, בין היתר, ניתוח, בדיקה, עיבודים סטטיסטיים ואחרים, פילוחים, השוואות ועוד של המידע שתמסור, והכל, על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה.
13.9.3 המידע שתמסור באמצעות האתר יימסר לחברה אשר תהא רשאית להשתמש בו לשימושים המפורטים בתקנון זה ו/או באפליקציה. החברה שומרות על זכותה להעביר את המידע לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה, ככל שיידרש לצורך תפעול השירות.
13.9.4 המידע המזהה שתמסור וכן כל מידע נוסף שיצטבר אודותיך ואודות נסיעותיך יישמר במאגרי מידע של החברה. החברה ו/או מי מטעמה תנהגנה בכל מידע שתמסור בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו.
13.9.5 הנך מסכים לקבל פניות ו/או דיוורים ו/או מסרים אלקטרוניים בקשר עם השירות וביצועו בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים לטלפון נייד ו/או פקסימיליה ו/או בטלפון (טלפון נייח או נייד) ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטיות (לטלפון נייח או נייד) ו/או בדואר רגיל או בכל דרך אחרת, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באפליקציה.
אם אינך מעוניין לקבל פניות כאמור לעיל, לרבות שלא להיכלל ברשימות דיוור, ו/או שהנך מעוניין בהסרת המידע ביחס אליך ממאגרי המידע של החברה, הנך חייב לשלוח הודעה על כך בדואר רשום/אלקטרוני לחברה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה, ואולם, מובהר כי במקרה כזה, הודעה כאמור מצדך משמעה הסרת רישומך מהמערכת והפסקת השתתפותך בשירות באופן מיידי.
13.10 סוג המידע שנאסף
מעבר למידע האישי שנאסף עליך בעת השימוש באתר, כמפורט בתקנון זה, ייתכן כי ייאסף מידע לא אישי, כמפורט להלן:
13.10.1 מידע לא אישי הוא מידע שאינו מזהה אותך אישית. זהו מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פסיבי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש). בדומה לאפליקציות רבות אחרות, ייתכן וייאסף באופן אוטומטי מידע לא אישי, אשר ינותח על ידי החברה ו/או מי מטעמה על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באפליקציה ולצורך ניהול האפליקציה, שיפורו וקידום השירות. המידע הלא אישי עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.
13.10.2. דפדפן האינטרנט שלך והאפליקציה מעבירים באופן אוטומאטי ובעילום שם, חלק מאותו המידע הלא אישי שייתכן וייאסף, שעשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתר, כתובותURL של אתרי אינטרנט בהם ביקרת, סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בהן נכנסת לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט (ה-IP) שממנה פנית, חומרים שהורדת מהאתר וכיו"ב. המידע הלא אישי נאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות כגון איסוף כתובתIP, קובציcookies ("עוגיות"), תגי אינטרנט, ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית.
"עוגייה" (Cookie) - היא פיסת מידע ששולח האתר על דפדפן האינטרנט שלך כדי לאפשר לאתר לזהות ביקורים עתידיים של מחשב זה ולסייע לאתר לזכור מידע לגביך ולגבי העדפותיך - המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. "עוגייה זמנית" (Sessions Cookies) היא "עוגייה" אשר תימחק מהמחשב שלך כאשר תסגור את הדפדפן או כאשר תכבה את המחשב. "עוגיות זמניות" משמשות לשיפור הגלישה באתרי אינטרנט ולאיסוף מידע סטטיסטי. "עוגייה קבועה" (Persistent Cookies) היא עוגייה קבועה יותר הממוקמת בדיסק הקשיח במחשב שלך עד למחיקתה על ידך. "עוגיות" אלו מאחסנות מידע על גבי המחשב שלך למטרות אחדות, כגון שליפת מידע מסוים שמסרת בעבר לאתר, סיוע לקבוע אילו חלקים באתר נחשבים בעלי ערך רב יותר בעיני המשתמשים ולעיצוב האתר בהתאם להעדפות המשתמשים. יש באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כך שיתריע בפניך בשעה ש"עוגייה" (cookie) נשלחת. כמו כן, אם אינך רוצה לקבלCookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (אם הדפדפן שלך מתיר זאת), אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו. קישור לאתרים של צדדים שלישיים האתר עשוי לכלול קישוריות ו/או הפניות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר. החברה לא בדקה את אתרי צדדים שלישיים אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם ובכל מקרה אין התקנון של האתר חל על אתרים אלו. לפיכך, אין החברה מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים אינו מכוסה על-ידי תקנון זה.
14. אבטחת המידע
החברה ו/או מי מטעמה משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט ואפליקציות מסוגו של מערכת זו. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה לאתר ו/או למאגרי הנתונים של האתר ו/או לתעבורת הנתונים בין המחשב או הטלפון בו הינך עושה שימוש לבין המחשבים והשרתים שבשימוש החברה לצורך הפעלת האתר והשירות, ולהיפך.
הנך מאשר בזה כי החברה לא תהה אחראית לכל נזק שיגרם לך מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, אם יגרם, כתוצאה מחדירה לאתר ו/או למאגרי הנתונים של האתר ו/או לתעבורת הנתונים כאמור על כל התוצאות העשויות לנבוע מכך, וזאת ככל שהחברה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת חדירות שכאלה.
14.1 כללי
בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על כל מי מטעמה אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, או בתכני האתר, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין או הסכם. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.
אם ייקבע כי חלק כלשהו של התקנון אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.
ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
14.2 זכות לעיין במידע
הנך זכאי לעיין בעצמך או על ידי בא כוח מורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך במידע שעליך המוחזק במאגר מידע. אם עיינת במידע עליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו, לפי הפרטים בסעיף "צור קשר" להלן. במקרה כאמור החברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

15. דין וסמכות שיפוט

15.1 על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

16. שונות

16.1 הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לרישיון אשר מוענק בהסכם זה ובקשר לנושא הסכם זה ואפשר יהיה לתקן הסכם זה רק בהסכם בכתב אשר ייחתם על ידי נציג מוסמך מטעם אדום תחבורה.. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
16.2 אדום תחבורה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המנוי, עם הטמעתם באתר ו/או באפליקציה. אדום תחבורה תפרסם הודעה על כל שינוי כאמור באתר ובאפליקציה ובמידה ובידי אדום תחבורה פרטי הדואר האלקטרוני שלך, תינתן על כך הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באפליקציה זו נכון לתאריך שבו האפליקציה עודכנה לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם זה. המשך השימוש שלך באפליקציה לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.
16.3 אדום תחבורה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המנוי לצד שלישי.
16.4 אי מימוש זכויותיה של אדום תחבורה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי אדום תחבורה מוותרת עליהן.
16.5 אדום תחבורה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המנוי בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באמצעות הדואר האלקטרוני של המנוי.
16.6 המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר.

17. פרטי התקשרות

אדום תחבורה חכמה בע"מ, המלאכה 3, תל אביב יפו,077-5314838 ,office@hopon.co.il,  www.hopon.co.il.

תקנון "מבצע נוסעים בתחבורה ציבורית ונהנים מהנחה בשירות תל אופן" החל מתאריך 01/10/2015 ועד לתאריך 01/04/2016

השתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) כפופה לכלל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש הכלליים המופיעים באתר החברה שכתובתו להלן. כל פעולה למימוש הטבה (כהגדרתה להלן) מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה. 1. הגדרות למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן: אתר החברה – אתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.HopOn.co.il : תחום המבצע – המבצע יחול אך ורק בתחומי תל אביב, ישראל. ההטבה – צריכת שירותי תשלום לתחבורה הציבורית, באמצעות הטענת כרטיס רב-קו באמצעות האפליקציה ו/או תשלום באוטובוסים של מפעיל התחבורה הציבורית באמצעות האפליקציה של החברה תזכה את חשבון המנוי ב-30% הנחה בעת רכישת מנוי יומי של תל-אופן שיבוצע באמצעות האפליקציה, כך שמחירו של המנוי היומי יעמוד על 11.9 ₪ במקום 17 ₪ בימות השבוע, והכל באמצעות שימוש באפליקציה של החברה בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע שלהלן. מודגש כי ההטבה לא כוללת הנחה בסופי שבוע וחגים בהם תעריף המנוי היומי של תל אופן הינו גבוה יותר, וכן כי ההטבה תינתן אך ורק למשתמשי האפליקציה שיבצעו את שימושיהם בשירותי תל-אופן באמצעות האפליקציה. המשתתפים – מנוי האפליקציה שהינם לקוחות פרטיים בלבד (לא חברות או מוסדיים) בעלי טלפון סלולארי מסוג אנדרואיד בלבד. לקוח פרטי– אדם פרטי בעל טלפון פרטי בבעלותו שאינו שייך לחברה ו/או כל מוסד אחר. כרטיס אשראי – כרטיס אשראי של חברת אשראי ישראלית בלבד. 2. פרשנות א. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה. ב. בכל מקרה של סתירה ו/או התנגשות ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המצבע לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת ו/או אתר החברה תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 3. תקופת המבצע החל מיום 01.10.15 בשעה 07:00 ועד ליום 01.04.16 בשעה 07:00. 4. תנאי השתתפות במבצע וזכאות להטבה על מנת להשתתף במבצע וליהנות מזכאות להטבה יהיה המשתתף חייב לעמוד בכלל בתנאים המצטברים הבאים: א. המשתתף הוא בעל מנוי באפליקציה באנדרואיד; ב. המשתתף ביצע רכישה במהלך 24 השעות הקודמות למועד ההטבה של חוזה נסיעה לתחבורה ציבורית באמצעות האפליקציה. ג. המשתתף הינו לקוח פרטי (לא חברה או כל מוסד אחר) ד. המשתתף הינו בעל כרטיס אשראי כהגדרתו לעיל. ה. ההטבה הינה אישית בלבד ואינה ניתנת להעברה. ו. המשתתפים יתבקשו לעשות שימוש סביר בהטבה בהתאם לצרכיהם בלבד. ז. משתתף שלא יזין את פרטי כרטיס האשראי שלו לא יוכל ליהנות מההטבה נשוא המבצע. 5. תוקף מימוש ההטבה תוקף המבצע ומימוש ההטבה, בכפוף לכלל תנאי סעיף 5 לעיל, יתאפשר החל מתאריך 01.10.15 בשעה 07:00 ועד לתאריך 01.04.16 בשעה 07:00 בלבד, ללא סופי שבוע (שבתות) וחגים. 6. כללי א. החברה לא תהא אחראית בשום פנים ואופן לכל טעות ו/או אי הבנה ו/או תקלה אשר בגינה תמנע השתתפות במבצע ממי שזכאי לכך על פי תנאי ההשתתפות במבצע ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות לממש את ההטבה כהגדרתה בתקנון זה על פי המבצע. ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מתן ו/או מסירת ההטבה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת ההטבה. ג. במקרה שההטבה מכסה רק חלק מהרכישה, המשתתף יידרש להשלים את יתרת הסכום בהתאם לתנאי השימוש ו/או תקנון זה. החברה לא תאפשר שימוש בהטבה ללא ששולמה עבורה מלוא התמורה. ד. החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת . המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה. ה. החברה לא תאפשר זיכוי ו/או זיכוי חלקי ו/או החזר בגין ההטבה. ו. אין כפל מבצעים למעט מימוש ההטבה על פי הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר החברה. ז. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מרשויות המס, מכל מין וסוג שהוא, יחולו על המשתתפים במבצע ויהיו על חשבונם ואחריותם הבלעדית בלבד. עורך המבצע יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך, על פי דין, את פרטי הרוכשים ו/א ניכוי מס במקור. המשתתפים מודעים לאמור בסעיף זה ומוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה, לרבות, אך לא רק, בדבר זכותם לפרטיות. ח. התנאים המפורטים בתקנון זה הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר החברה ומימוש ההטבה הינה בכפוף לתנאי השימוש. ט. לכל שאלה ו/או הבהרה בקשר עם פרטי המבצע, ניתן לפנות לדואר האלקטרוני שלהלן: Office@HopOn.co.il או למוקד השירות בטל': 077-5316747

תל אופן - תקנון שימוש

מבוא

ברוכים הבאים למסוף מערך השכרת האופניים של העיר תל אביב-יפו - "תל-אופן" ("תל-אופן").
עיריית תל אביב-יפו ("העירייה") הקימה את תל-אופן, על מנת לעודד את השימוש באופניים ככלי תחבורה לנסיעות בעיר וזאת, כחלק ממדיניותה הכוללת של השמת דגש על אמצעי תחבורה ידידותיים לסביבה. הקמת, תפעול ותחזוקת תל-אופן, מבוצעים על ידי חברת אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ ("החברה") עבור העירייה והרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו ("הרשות").

הוראות תקנון זה ("התקנון") תחולנה על כל רוכש מנוי (יומי, שבועי ושנתי) של תל-אופן וכן, על כל משתמש בתל-אופן (בין שרכש מנוי בעצמו ובין שמשתמש מכוח מנוי שנרכש עבורו ("המשתמש")).

בטרם השימוש, מתבקש כל משתמש לקרוא בעיון את תנאי התקנון שהינם תנאי השימוש בתל-אופן. בהסכמתו לתקנון, מסכים המשתמש לכל תנאי התקנון ומצהיר כי ידוע לו שהסכמתו לתנאי התקנון, הינה תנאי מקדמי לרכישת מנוי ו/או לשימוש בתל-אופן והינו מתחייב לפעול על פי הוראות התקנון.
ימי הפעילות של מערך השכרת האופניים ופירוט בדבר סוגי המנויים, מופיעים באתר האינטרנט של תל אופן שכתובתו:
www.tel-o-fun.co.il
בכל מקום בו נוקט התקנון בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.

השכרת אופניים/רכישת מנויים 

ידוע למשתמש כי ניתן לרכוש מנוי יומי, שבועי או שנתי על מנת לעשות שימוש בתל-אופן. מחירי המנוי ותעריפי השימוש, הינם כמפורט בהמשך. ניתן לרכוש עד 4 מנויים. 
כל רוכש מנוי המאפשר למשתמש אחר לעשות שימוש בתל-אופן, מתחייב לוודא כי משתמש זה כשיר לעשות שימוש בתל-אופן בהתאם להוראות תקנון זה, מכיר היטב את הוראות התקנון ומסכים להן, בטרם יעשה שימוש כלשהו בתל-אופן.

תשלום 

דמי גישה (מחירון השכרה)

התעריף

     מנוי שנתי    

    280 

     מנוי שנתי למחזיקי כרטיס תושב   

    240 

     השכרה שבועית

    70 

     דמי גישה - יום חול

    17                          

     דמי גישה - שבתות וחגים*     

    23 

 






 * - תעריף שבתות וחגים: החל מיום שישי/ערב החג בשעה 14:00 ועד לשבת/צאת החג בשעה 19:00.

דמי שימוש - זמני השכרה

זמן מצטבר מהשכרה

סה"כ תוספת תשלום

     30דקות מהשכרה

30דקות    

 0 

     30דקות נוספות או חלקן

60דקות

 6 

     30דקות נוספות או חלקן

90דקות   (1.5 שעות)

 12

     60 דקות נוספות או חלקן

150דקות (2.5 שעות)

 32

     60דקות נוספות או חלקן

210דקות (3.5 שעות)

 72

     60דקות נוספות או חלקן

270דקות (4.5 שעות)

 152

     כל 60 דקות נוספות או חלקן
    
עד תום 24 השעות הראשונות

כל שעה נוספת

 100 





* - בנוסף לתשלום דמי המנוי.

לתשומת לבכם – 
 > שימוש באופניים מעבר ל-30 הדקות הראשונות כרוך בתוספת תשלום דמי שימוש, מעבר לתשלום דמי הגישה החד פעמיים.
 > זמן ההשכרה המצטבר מתאפס במידה והשבתם את האופניים לתחנה ל-10 דקות לפחות.
 > אם לא החזרתם את האופניים לאחת התחנות או עשיתם הפסקה של פחות מ-10 דקות תחויבו בהתאם לזמן הרכיבה המצטבר.
 

קנסות

תעריף - מצטבר   

     איחור בהחזרת האופניים עד תום 24 השעות הראשונות

    1,200ש"ח

     איחור של כל 24 שעות נוספות או חלקן בתוספת חיוב   

    800                        

     סך קנסות מקסימלי

    4,500 








התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי בלבד. 

העירייה תהיה רשאית לשנות את תעריפי דמי המנוי, תעריפי השימוש וגובה הקנסות שיחולו על המשתמש לעומת אלו המפורטים במסוף, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי התעריפים תפורסם על ידי החברה באתר האינטרנט שלתל-אופן.

מי רשאי להשתמש בתל אופן

כל אדם מעל גיל 15 ומעלה, אשר הינו בעל ידע וניסיון נדרש לצורך ביצוע שימוש באופניים, בעל כשירות פיזית ומסוגלות לבצע שימוש רגיל, סביר ובטוח באופניים ואשר אין לו כל מגבלה רפואית או אחרת העלולה למנוע את השימוש באופניים. 
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שככל וימסור פרטים כוזבים באשר לגילו האמיתי, מצבו הבריאותי, וכן כל מידע אחר יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל פגיעה ו/או פציעה ו/או נכות ו/או הפסד ו/או נזק שיגרמו בשל כך. כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, בגין מסירת מידע כוזב. 

הוראות שימוש בתל אופן 

האופניים נועדו לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי באופניים אסור בהחלט. 
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שרק הוא בעצמו רשאי לרכב על האופניים וכי חל איסור מוחלט על הרכבת אנשים נוספים מלבדו בעת הרכיבה על האופניים. המשתמש מתחייב לא להוסיף לאופניים מושב או לבצע כל שינוי באופניים המאפשר את הרכבתו של אדם נוסף. 

ידוע למשתמש כי אסור לשאת משאות כלשהם על האופניים אשר עלולים להשפיע על יציבות המשתמש ובטיחות הרכיבה על האופניים, למעט השימוש במתקן הנשיאה האחורי שמיועד לנשיאת פריטים קלים בלבד אשר אינם מסכנים את יציבות המשתמש בעת הרכיבה על האופניים.

המשתמש מצהיר כי ידועים לו הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים וידועות לו כל הוראות הדין בישראל בקשר עם השימוש, תפעול ורכיבה על אופניים, לרבות תקנות וכללי התעבורה המתייחסים לשימוש באופניים ולרכיבה בשבילי/נתיבי אופניים. 

המשתמש מתחייב להימנע משימוש באופניים תחת השפעת סמים או אלכוהול או בכל מצב בריאותי אחר המונע שימוש סביר, זהיר ובטוח באופניים.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי על פי פקודת התעבורה קיימת חובה לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים. 
חובה זו אינה חלה על אדם מגיל 18 ומעלה שמשתמש באופניים בדרך עירונית שלא לצורך פעילות ספורטיבית בעיקרה.    

המשתמש מצהיר כי הוא ימלא אחר הוראות החוק בדייקנות וקפדנות וכי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לקיום חובה זו ובכל ההשלכות הנובעות מהפרת חובה זו לפי כל דין. המשתמש ישפה את החברה ו/או הרשות ו/או העירייה בגין כל נזק שייגרם להן בקשר לאמור לעיל.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שניתן לרכוש קסדת מגן באמצעות אתר האינטרנט של תל אופן בכתובת שלעיל. 

המשתמש מתחייב להימנע משימוש באופניים בתנאי דרך בלתי סלולה, או מסוכנת, או בכל נסיבות  אחרות המסכנות את המשתמש ו/או צדדים שלישיים ו/או את האופניים עצמם.
בטרם תחילת השימוש באופניים, יבדוק המשתמש את תקינות האופניים (מעצורים, תאורה, כידון, צמיגים, דוושות וכיוב') ויימנע משימוש באופניים אם אינם תקינים. המשתמש ידווח למוקד 6070* של החברה ("המוקד הטלפוני"), על אופניים שאינם תקינים. כמו כן, מתחייב המשתמש לסדר את מושב האופניים בהתאם לנתוניו הפיזיים. ככל שתתגלה תקלה באופניים במהלך השימוש, ישיב המשתמש את האופניים לתחנת העגינה הקרובה.

בנוסף, מתחייב המשתמש לדווח מיידית למוקד הטלפוני, על כל תקלה במערך השכרת האופניים, לרבות במסוף, במקומות העגינה ו/או כל תקלה אחרת ו/או תאונה בה יהיה מעורב בקשר עם ביצוע השימוש באופניים ו/או אובדן ו/או גניבה של האופניים ו/או אירוע חריג כלשהו.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שככל והאופניים לא יוחזרו לאחת מתחנות העגינה בתום 24 שעות, בנוסף לתשלום הקנסות כמפורט לעיל, תהיינה החברה ו/או העירייה ו/או הרשות, או מי מטעמן, רשאיות להודיע לרשויות המוסמכות כי האופניים אבדו או נגנבו, או לחילופין לתפוס חזקה באופניים, ככל וימצאו על ידן. במקרה כאמור, תהיינה רשאיות החברה ו/או העירייה ו/או הרשות למנוע מן המשתמש כל שימוש עתידי באופניים ולהביא את התקשרות המנוי עימו לידי סיום מוקדם. 

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שככל ותחנת העגינה אליה יהיה מעוניין המשתמש להחזיר את האופניים, תהיה מלאה או תפוסה, יידרש להחזיר את האופניים לתחנת עגינה אחרת. על המשתמש לוודא כי האופניים הוכנסו כראוי למקום העגינה. בתום השימוש מתחייב המשתמש להחזיר את האופנים לתחנת העגינה במצבם כפי שקיבל אותם, למעט בלאי סביר.
המשתמש מתחייב לנעול את האופניים כאשר אינם בשימושו. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התשלום בגין השימוש בתל אופן ימשיך לחול גם בעת שהאופניים נעולים בנעילה עצמית וזאת, עד להשבת האופניים לתחנת העגינה.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אובדן האופניים, יהיה עליו לשלם לחברה סכום כמפורט לעיל. 

אחריות 

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באופניים הוא באחריותו הבלעדית וכי השימוש באופניים על ידו אינו מבוטח. לחברה ו/או לעירייה ו/או לרשות אין ולא תהיה כל אחריות, לכל נזק מכל מין או סוג שהם, שייגרמו למשתמש ו/או לכל אדם אחר, הנובע או קשור, במישרין או עקיפין, לתל אופן ו/או לאופניים ו/או לשימוש בהם. 

העירייה ו/או הרשות ו/או החברה לא תישאנה באחריות כלשהי במקרה של גניבת אופניים, בין אם האופניים ננעלו כראוי על ידי המשתמש ובין אם לאו.
המשתמש יישא באחריות לכל נזק שייגרם לאופניים והינו מתחייב לשפות את העירייה/הרשות/החברה בגין כל נזק כאמור, לרבות אך לא רק, בגין תיקון אופניים, רכישת והתקנת חלפים ו/או בגין רכישת אופניים חדשים במקרה של הרס.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהינו נושא באחריות המלאה הבלעדית והמוחלטת בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו לכל אדם, לרבות למשתמש עצמו, הקשור או הנובע מהשימוש באופניים על ידי המשתמש, לרבות עקב אובדן ו/או גניבת האופניים ו/או פגיעה ו/או פציעה ו/או נכות ו/או מוות שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או למשתמש עצמו. המשתמש ישפה את החברה ו/או הרשות ו/או העירייה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל.    

המשתמש אחראי באופן בלעדי לתקינות ושלמות האופניים ולהחזרתן במצב שלם ותקין במועד שנקבע לכך. 
המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהינו אחראי לכל עבירת תנועה ו/או לכל פעולה אשר אינה חוקית בקשר עם השימוש באופניים.

ביטוח 

המשתמש מקבל על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שרכיבה על אופניים הינה פעילות מסוכנת הכרוכה בסיכונים, כגון נזקי גוף, נזקי רכוש, נכות חלקית או כללית ו/או מוות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שישנם סיכונים בלתי צפויים בקשר עם ביצוע השימוש בתל אופן ו/או ברכיבה על האופניים והינו מקבל על עצמו את האחריות לגבי כל הסיכונים כאמור, לרבות סיכונים הנובעים מהתרשלותם של צדדים שלישיים.

אם תידרשנה החברה ו/או העירייה ו/או הרשות לשלם דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהן הנובעים מן העילות האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייב המשתמש לשפות אותן ו/או את מי מהן, במלוא הסכומים שתידרשנה הנ"ל, או מי מהן לשלם ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לעירייה ו/או לרשות ו/או לחברה מאת המשתמש.  
זכויות קניין ובעלות בתל אופן.

כל זכויות הקניין, מכל מין וסוג שהן, בתל אופן לרבות זכויות הקניין הרוחני שייכות באופן בלעדי לעירייה ומהוות  קניינה הבלעדי.
כמו כן, מצהיר המשתמש כי ידוע לו שתל-אופן, לרבות כל האופניים ותחנות העגינה וכן, כל הציוד הנלווה להם, הינם רכוש בלעדי של העירייה.
פרטיות וסודיות המידע
הסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה מהווה הסכמה להכללת המידע שנמסר על ידו במאגר המידע של החברה ו/או העירייה, בקשר עם תל-אופן. 

שינויים במערך השכרת האופניים ו/או בתנאי השימוש

החברה ו/או העירייה ו/או הרשות שומרות על זכותן הבלעדית לעריכת שינויים בתל אופן, לרבות  העתקת תחנות עגינה, שינויים במסוף ו/או באתר האינטרנט ואו בתנאי תקנון זה ו/או בתעריפים ו/או בזמני השימוש באופניים, בכל עת, לפי שיקול דעתן הבלעדי ובכלל זה, הפסקה זמנית או קבועה של פעילות תל-אופן, כולה או חלקה. על המשתמש החובה להתעדכן בשינויים ו/או בתיקונים שיעשו כאמור, ככל ויעשו.

סמכות שיפוט

כל עניין הנוגע לשימוש בתל-אופן ו/או באופניים יהיה כפוף לדין הישראלי, ללא כללי ברירת הדין שלו ויהיה נתון לסמכותם הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה. 

כללי

מובהר, כי החברה רשאית להביא את ההתקשרות עם המשתמש לכדי סיום בכל עת עקב אי קיום הוראות התקנון. 
הסכמה של החברה ו/או הרשות ו/או העירייה לסטות מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא ביצעו החברה ו/או הרשות ו/או העירייה שימוש בזכויות שניתנו להן על פי תקנון זה ו/או על פי הדין, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי תקנון זה ו/או על פי הדין. שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של החברה ו/או הרשות ו/או העירייה על זכות מזכויותיהן והן תהיינה רשאיות להשתמש בזכויותיהן, כולן או מקצתן בכל עת שתמצאנה לנכון.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שתחנות העגינה וזוגות האופניים הכלולים בתל-אופן מוגבלים במספרם וכן, כי ידוע לו שייתכן שחלקם לא יהיו פעילים מעת לעת. בנוסף, ידוע למשתמש כי ייתכן ותחנות העגינה לא תאפשרנה השבת אופניים עקב תפוסה מלאה שלהן ו/או לקיחת אופניים עקב חוסר באופניים וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה ו/או הרשות בגין כך. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד העירייה ו/או החברה ו/או הרשות עקב אי תקינות בתל-אופן, כולו, או חלקו. 
תקנון זה ממצה, מכיל, מגלם ומבטא את כל ההסכמות בין המשתמש לבין העירייה ו/או הרשות ו/או החברה בקשר עם ביצוע השימוש בתל-אופן.

אישור תקנון זה על ידי המשתמש, משמעו כי המשתמש קרא, הבין והסכים להוראות התקנון, וכי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או הרשות ו/או החברה, בקשר עם תל-אופן.